LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 20/02/2021 11:24

VUFO phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính

Sáng 17/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/VUFO) đã tổ chức Phát động phong trào thi đua năm 2021 với 5 nội dung chính.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga (Ảnh: TV)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, 2021 là năm thứ nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2020. Đây cũng là năm đầu tiên của phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động.

Với ý nghĩa đó, bà Nguyễn Phương Nga đã thay mặt Đảng đoàn, Đảng ủy, Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp Hữu nghị.

Các nội dung thi đua bao gồm:

Một là, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, làm cho mỗi tập thể, cá nhân luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hữu nghị, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Bác Hồ từ nước ngoài về nước lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tích cực hưởng ứng và tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Gắn phong trào thi đua của Liên hiệp Hữu nghị với các phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và Liên hiệp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị trong sạch, vững mạnh. Đảng đoàn, Đảng ủy, Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của người lao động.

Ba là, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đối ngoại, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra. Tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận, tăng cường nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị; Tham gia tích cực, hiệu quả vào các cơ chế, mạng lưới, tổ chức nhân dân đa phương quốc tế, liên khu vực và khu vực. Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 – 2025; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài.

Bốn là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động tham mưu, đề xuất tiêu chí làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách, tạo điều kiện để Liên hiệp Hữu nghị hoàn thành nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ quan thường trực và các Liên hiệp địa phương. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ; Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện tốt việc luân chuyển vị trí công tác; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong cơ quan theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức/viên chức trong năm 2021.

Năm là, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới có cách làm hay, sáng tạo hiệu quả để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong toàn cơ quan và từng ban, đơn vị.

“Tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Liên hiệp Hữu nghị sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước và những thành quả tốt đẹp của năm 2020, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu chung là đất nước ta hoà bình, ổn định, phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc” - Chủ tịch VUFO nhấn mạnh.

Theo Báo Thời đại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn