LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 13/11/2015 09:12

Tiếp tục tiến hành đổi mới, mở cửa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (từ 1992 đến nay)

Năm 1991 có hai sự có tầm ảnh hưởng to lớn đến cục diện chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp vào tháng 6-1991 đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của Đại hội VI. Đại hội VII đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội tiếp tục khẳng định nhiệm vụ của các hoạt động đối ngoại là giữ vững hòa bình, tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đại hội nhấn mạnh tính chất rộng mở của chính sách đối ngoại: Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn ra nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào. Đông đảo cán bộ và nhân dân lo lắng, một số người hoài nghi về tiền đồ của chủ nghĩa xã hội. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các tổ chức quần chúng dân chủ quốc tế mà Việt Nam là một thành viên tích cực đang chịu những tổ thất và gặp những khó khăn, thách thức lớn.

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đã phát triển và cụ thể hóa đường lới đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta nhận định tình hình thế giới diễn ra nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường, với những đặc điểm nổi bật là:
-  Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại: loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức.
-  Nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi.
-  Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hóa nền kinh tế và đời sống xã hội. Cuộc cạnh tranh kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ diễn ra gay gắt.
-  Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo…), không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết mà cần phải có sự hợp tác đa phương.
-  Khu vự châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển năng động với tốc độ phát triển cao, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực như trên, Đảng, Nhà nước và nhân ta tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và các tranh chấp bằng thương lượng.

Một nhiệm vụ mới hết sức quan trọng là mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển.

Ngày 10-1-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định số 22-QĐ/TW Về tổ chức Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước của Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định:
1. Tách Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam ra khỏi Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển thành một tổ chức chính trị - xã hội độc lập do Hội đồng Bộ trưởng quản lý.
Thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam do Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Danh sách các thành viên của Đảng đoàn do Ban Bí thư chỉ định.
2. Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam tổ chức gọn nhẹ, có ngân sách riêng do Nhà nước đài thọ.
3. Ủy nhiệm cho Ban Đối ngoại Trung ương giúp Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

Ngày 14-11-1992, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 151-QĐ/TTg cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam, trên cơ sở Ủy ban Việt Nam đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước. Quyết định này thay cho quyết định số 304-CP ngày 17-11-1977 của Hội đồng Chính phủ.

Ngày 27-7-1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 27-CT/TW Về nhiệm vụ và tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ:
Những năm qua Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam đã mở rộng hoạt động đối ngoại, nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong tình hình thế giới biến đổi phức tạp, Liên hiệp đã tiếp tục quan hệ với các đối tượng cũ, đồng thời phát triển quan hệ với các đối tượng mới. Hoạt động của Liên hiệp đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân thế giới, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ về chính trị, tinh thần và vất chất của quốc tế đối với công cuộc đổi mới của ta.
Liên hiệp đã góp phần duy trì tổ chức và chuyển hướng hoạt động của nhiều tổ chức dân chủ quốc tế mà ta là thành viên, bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Tuy vậy, Liên hiệp chưa thực sự đổi mới nội dung phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Liên hiệp chưa chủ động mở rộng quan hệ với nhân dân các nước Đông Nam Á, khôi phục quan hệ với các nước thuộc Liên Xô và Đông Âu. Trong việc quản lý, hướng dẫn và phối hợp các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, tranh thủ và điều phối viện trợ nhân dân và làm đầu mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp vẫn còn có thiếu sót, sơ hở.

Thực hiện chính sách đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng và nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:
1. Góp phần tích cực mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác và hữu nghị, sự giao lưu kinh tế, văn hóa và khoa học – kỹ thuật giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới. Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta.
2. Bày tỏ sự đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân cac nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ xã hội và giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu như bảo vệ môi trường, phòng chống một số căn bệnh nguy hiểm…Tiếp tục góp phần duy trì và đổi mới các tổ chức dân chủ quốc tế đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội phù hợp với tình hình mới của thế giới và điều kiện thực tế ở nước ta.
3. Làm đầu mối vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các tổ chức phi chính phủ và các nhân ở các nước trên thế giới nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ nhân dân, chú ý những địa bàn trọng điểm, đồng thời mở rộng quan hệ với các địa bàn khác. Mở rộng quan hệ với mọi tổ chức và cá nhân bên ngoài có thiện chí, mong muốn có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chỉ thị số 27-CT/TW nêu rõ: Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kêt, hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các linh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ nhân dân, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhà nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn